Psykoterapi – vad är det?

PSYKOTERAPI – VAD ÄR DET?

Psykoterapi är en behandlingsform som bygger på regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov och önskemål.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de bot, orsak till och förståelse för patientens problem och lidande. Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, psykoterapeuten är specialist på psykosociala frågor, men det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en viktig förutsättning för att nå framgång i terapin. Att gå i psykoterapi kräver en hel del motivation, då arbetet i terapin emellanåt kan vara ganska kämpigt, men för all del, även väldigt inspirerande och hoppingivande.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varför gå i psykoterapi?

Många människor lider av psykiska svårigheter och psykisk ohälsa som inte gått att komma tillrätta med. Andra hamnar i svåra situationer som leder till personliga kriser. Ångest, depression, fobier, stress, oro, sömnbesvär eller missbruk är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsliga besvär, kropp och själ hänger ju nära samman.

I psykoterapin erbjuds man att tillsammans med terapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter. Genom konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform.

Med större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv kan man genom psykoterapi öka förmågan att förstå och påverka sitt eget liv, och få bot och lindring för de besvär man söker hjälp.

Vad är en legitimerad psykoterapeut?

Den akademiska psykoterapeutlinjen tar 3 år på deltid (60 poäng). För att söka in på denna utbildning krävs först att man har grundutbildning som leg psykolog, leg läkare med specialistkompetens i psykiatri, socionom, präst eller motsvarande.

Grundutbildningen måste innehålla basutbildning i psykoterapi (30 poäng), vilket är fallet för psykologer och psykiatrer. Övriga måste genomgå särskilt anordnad basutbildning under ett par år på deltid. Ovanpå denna grundutbildning krävs psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst ett par år, att gå i egen psykoterapi och att bedömas lämplig för yrket, innan man är behörig att söka in till psykoterapeutlinjen. Ibland sägs att legitimerade psykoterapeuter har Sveriges längsta utbildning.

Tillsynsmyndighet för den legitimerade psykoterapeuten är Socialstyrelsen, den lag som den legitimerade psykoterapeutens verksamhet lyder under heter; Lag om Yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område.

Vad kostar psykoterapi?

Den som går i psykoterapi i landstingets regi betalar ordinarie landstingstaxa. Hos en privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut görs en överenskommelse om arvodet. Det finns vissa möjligheter att få bidrag till privat psykoterapi hos landstingen och hos socialtjänsten. I vissa fall kan psykoterapi bekostas av försäkringsbolag, arbetsgivare eller försäkringskassan.

Ovanstående redovisning bygger på material hämtat från: http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/